شنبه 2 آذر 1387

یه جوریم..........................خودم میدونم چمه...اماهرکی می پرسه میگم هیچیم نیست.....توی این دو هفته یه چنتا غلطی پشت سر هم هی پیاده کردم که ماس مالی کردنش یه جا برام سخته ....اما تا اینجا دوتاشو ماس مالی کردم رفت...ایشالا که بقیشم بره پی کارش.تا یه خورده از این وضعیت در بیام ..... 

یه خبر بد...دوباره!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اره..واقعا واسه خودم متاسفم...نمی شه ..کاشکی..........

 

یه چیز دیگه عشقمو امشب دیدم..از این بابت خوشالم....بهم گفت فردا برم پیشش یه کادو دارم ... برم ببینم عشقم با اون سلیقه ماهش چی کار کرده....همیشه منو شرمنده می کنه.....ای خدا یه کاری کن بتونم جبران کنم. 

خدا کمکم کن تردیدی که دارم برداشته بشه...خیلی تردید تو دلو ذهنمه...؟؟؟؟؟ نمی دونم چی کار کنم ....چه کاری...چه درسی....چه زندگی روزمره وووووووووووووووووووووو.....کمکم کن 

 

امروز صب زود مسج داده خوبی؟....فهمیدم که خاب دیده که اون موقع صب مسج داده ....یه خواب بد؟<؟اما هر کاری کردم نگفت چی بوده .....ایشالا که خیره.... 

خدایا مواضب عشقم..همه عمرم..همه کسم..همه زندگیم باشو در همه حال کمکش کنو شاد باشه ....  

هرکسی تو دلش چنتا ارزو داره ...کوچیک یا بزرگ ...فرقی نمی کنه..اما بعضی هاش براش مهم ترندو واجب تر..اینم تنها ارزوی بزرگ منه که همیشه و در همه حال دعا میکنمو از خدا می خام....تا اون مشکلی که خودشو منو خدا می دونیم حل بشه ....ایشالا هر چی زودتر.... 

برم که  فردا کلی کار دارم ... 

ای خدا شکرت به خاطر همه نعمتهایی که به ما دادی ....فقط اون ارزومو خواهش میکنم ازت براورده کن