یکشنبه 27 دی 1388

قبلا ها که میومدم اینحا و می نوشتم خیلی اروم میی شدم اما الان اصلا حوصلله این که اینجا بنویسمو ندارم.... 

 

اعصابم خورده خورد ......اما خودم و سر گرم کارای مختلف میکنم تا کمتر اذیت بشم.... 

 

امروز رفتم با زنداییم واست کادو تولد گرفتم .....قشتگ بود بد نبود البت باید خودت خوشت بیاد...امیدوارم 

اول بهمن تولدته از همین الان و همین جا بهت تبریک میگم. 

 

امروز دیدمت اما انگار نمی خای صخبت کنی نمی دونم چته وووو نمی دونی چمه!!!!!!!!!!! 

 

اووووووسسسکل شدم...خدا شفام بده 

 

مواظبش باش