حالم یه خورده بهتره ...اما............  

حوصله ای برا نوشتن ندارم