شنبه 29 فروردین 1388

حالم یه خورده بهتره ...اما............  

حوصله ای برا نوشتن ندارم