پنج‌شنبه 26 فروردین 1389

سرم خیلی شلوغه  

اومدم فقط بگم که هنوز نفسی میاد و میره حتی اکه تو نباشی